Play on
Friday 22 June
Play on
Friday 6 July
Play on
Friday 27 July
Final
(At Lyminge)
Saturday 25 August
Folkestone
v
Hythe
Folkestone
v
Ashford Rail
Folkestone
v
Folkestone Park
Folkestone
v
Cheriton
Lyminge
v
Ashford Rail

Folkestone Park
v
Ashford Town
Cheriton
v
New Romney
Cheriton
v
Wear Bay
 ~ Winning Club ~

Cheriton
Sellindge
v
Wear Bay