Mens Singles 2017   
 Preliminary
Round
(to be arranged  before 5 July)
1st Round

Wednesday
5 July

2nd Round

Wednesday
19 July

3rd Round

Wednesday
2 August

Semi Finals

Wednesday
16 August

Final
(At Hythe)
Saturday
26 August
A. Burgum
v
J. Zammit
J. Zammit
v
G. Boucher
G. Boucher
v
D. Johnson
D. Johnson
v
M. Trow
D. Johnson
v
J. Avery

J. Avery
v
K. Gates

D. Johnson
v
P. Smith
D. Johnson
v
J. Marsh
 P. Horan
v
B. Adams
B. Adams
v
J. Ryan
B. Adams
v
M. Trow
 

M. Trow
v
R. Hodges

G. Coles
v
J. Martin
G. Coles
v
R. Herridge
R. Herridge
 v
J. Avery
I. Tomkins
v
R. Herridge
J. Avery
v
J. Tutt
J. Avery
v
M. Rainer
R. Coker
v
M. Rainer
V. Powell
v
R. Trow
R. Trow
 v
T. Geere
R. Trow
 v
I. Larkin

 I. Larkin
v
K. Gates
~ Winner ~

J. Avery
 
T. Long
v
T. Geere
I. Larkin
v
T. Clarke
I. Larkin
v
M. Wallace
M. Wallace
v
J. Parsons
W. Robinson
v
T. Hardie
T. Hardie
 v
K. Gates
K. Gates
 v
J. Sutton
S. Patrick
v
K. Gates
R. Goody
v
S. Manning
S. Manning
 v
J. Sutton
 J. Trow
v
J. Sutton