Date
Wednesday evenings

Home Team Shots
May
10


Cheriton
v Sellindge
27
20
Folkestone
v Folkestone Park
24
24
Ashford Town
v Hythe
9
36
Wear Bay
v
Ashford Rail
29
30
New Romney
v Lyminge
35
22


17

Sellindge
v
New Romney

(Game abandoned)
Ashford Rail v Ashford Town 35
9
Hythe v Folkestone 13
24
Folkestone Park v Cheriton 20
22
Sellindge v
New Romney -
-
Lyminge v Wear Bay 33
21
24
Cheriton v Hythe 29
39
Folkestone v Ashford Rail 30
41
Ashford Town v Wear Bay 26
45
Sellindge v Lyminge38
26
New Romney v Folkestone Park37
22

31
Ashford Rail v Cheriton 34
39
Hythe v New Romney 28
30
Folkestone Park v Sellindge 44
19
Wear Bay v Folkestone 32
34
Lyminge v Ashford Town 26
41
June
7
Cheriton v
Wear Bay 39
27
Ashford Town v Folkestone 44
24
Folkestone Park v Lyminge 31
42
Sellindgev Hythe 43
19
New Romney v Ashford Rail 21
47
14
Sellindge v
Ashford Rail 45
32
Hythe v Folkestone Park 33
23
Ashford Town v Cheriton 24
39
Wear Bay v New Romney 35
28
Lyminge v Folkestone 24
38
21
Cheriton v Folkestone 42
34
Hythe v Lyminge 25
34
Folkestone Park v Ashford Rail 33
41
Sellindge v Wear Bay 24
16
New Romney v Ashford Town 38
26


28

* to be played on 10 July

Hythe v Ashford Rail 37
31
Folkestone v New Romney 38
16
Ashford Town v Sellindge 36
35
* Wear Bay v Folkestone Park -
-
Lyminge v Cheriton 26
34


July
5


Ashford Rail v Lyminge46
34
Sellindge v Folkestone25
34
Wear Bayv Hythe 36
40
Ashford Town v Folkestone Park14
48
Cheriton v New Romney 33
30