Date
Wednesday evenings

Home Team Shots
May
8

Cheriton
v Wear Bay
-
-
Ashford Town v Folkestone


Folkestone Park v Lyminge

Sellindgev
Hythe


New Romney v Ashford Rail

15

Sellindge v Ashford Rail

Hythe v Folkestone Park

Ashford Town v Cheriton

Wear Bay v
New Romney

Lyminge v Folkestone

22
Cheriton v Folkestone

Hythe v Lyminge

Folkestone Park v Ashford Rail

Sellindge v Wear Bay

New Romney v Ashford Town


29
Hythe v Ashford Rail

Folkestone v New Romney

Ashford Town v Sellindge

Wear Bay v Folkestone Park

Lyminge v Cheriton

June
5
Ashford Rail v
Lyminge

Sellindge v Folkestone

Wear Bay v Hythe

Ashford Townv Folkestone Park

Cheriton v New Romney

12
Sellindge v
Cheriton

Folkestone Park v Folkestone

Hythe v Ashford Town

Ashford Rail v Wear Bay
 
Lyminge v New Romney

19
Ashford Town v Ashford Rail

Folkestone v Hythe

Cheriton v Folkestone Park

New Romney v Sellindge

Wear Bay v Lyminge26

Hythe v Cheriton

Lyminge v Sellindge

Ashford Rail v Folkestone

Folkestone Park v New Romney

Wear Bay v Ashford TownJuly
3


Cheriton v Ashford Rail

New Romney v Hythe

Sellindgev Folkestone Park

Folkestone v Wear Bay

Ashford Town v Lyminge