Date
Wednesday evenings

Home Team Shots
May
9

Cheriton
v Hythe 29
21
Folkestone
v Ashford Rail 25
25
Ashford Town
v Wear Bay16
42
Sellindgev
Lyminge 33
23
Folkestone Park v New Romney 29
26
16

Ashford Rail v Cheriton 35
21
Hythe v New Romney 26
16
Folkestone Park v Sellindge 27
19
Wear Bay v
Folkestone 29
13
Lyminge v Ashford Town 24
24
23
Cheriton v Wear Bay 40
29
Ashford Town v Folkestone 29
35
Folkestone Park v Lyminge 44
31
Sellindge v Hythe44
29
New Romney v Ashford Rail31
39

30
Sellindge v Ashford Rail 30
39
Hythe v Folkestone Park 27
27
Ashford Town v Cheriton 30
44
Wear Bay v New Romney 21
47
Lyminge v Folkestone 24
30
June
6
Cheriton v
Folkestone 42
26
Hythe v Lyminge 33
24
Folkestone Park v Ashford Rail 38
38
Sellindgev Wear Bay 26
34
New Romney v Ashford Town 38
37
13
Hythe v
Ashford Rail 17
62
Folkestone v New Romney 37
32
Ashford Town v Sellindge 32
54
Wear Bay v Folkestone Park not played
Lyminge v Cheriton 28
39
20
Ashford Rail v Lyminge 22
37
Sellindge v Folkestone 25
47
Wear Bay v Hythe 44
24
Ashford Town v Folkestone Park 26
38
Cheriton v New Romney 33
26


27

Sellindge v Cheriton 22
56
Folkestone Park v Folkestone 38
23
Hythe v Ashford Town 43
28
Ashford Rail v Wear Bay 36
35
Lyminge v New Romney 35
23


July
4


Ashford Town v Ashford Rail20
41
Folkestone v Hythe37
27
Cheritonv Folkestone Park 45
26
New Romney v Sellindge39
35
Wear Bay v Lyminge not played